Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HR CUBE, s.r.o.:

 

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť HR CUBE, s.r.o., IČO: 46 474 269, so sídlom Zochova 16/X,811 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77884/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

Kontaktné údaje predávajúceho:

HR CUBE, s.r.o.

IČO: 46 474 269

DIČ: 2820005771

IČ DPH: SK2820005771

sídlo: Zochova 16/X,811 03 Bratislava,

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77884/B

telefón: +421 902 22 02 02

Kupujúci je spotrebiteľom alebo podnikateľom.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 

Podnikateľom sa tiež rozumie ten, kto pri uzavretí kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ak v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo; v takom prípade pre neho platia ustanovenia týchto VOP týkajúce sa podnikateľov a právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava..

 

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

HR CUBE, s.r.o., so sídlom Zochova 16/X,811 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77884/B, IČO: 46 474 269, IČ DPH: SK2820005771, kontaktné tel. č.: +421 902 22 02 02, adresa el. pošty: sales@hr-cube.sk

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom webovej stránky www.treningovalopta.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky oboznámiť sa s objednávkou, celkovou cenou vrátane DPH a všetkými poplatkami, objednávku skontrolovať a prípadne upraviť počet kusov. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „Poslať objednávku“. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň berie na vedomie, že zaslanie objednávky je záväzné a zahŕňa povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu za tovar. O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o jej prijatí zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho z webu www.treningovalopta.sk s podrobnosťami o možnosti a údajoch platby.

K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho zaslaného prostredníctvom webu /www.treningovalopta.sk na emailovú adresu kupujúceho zadanú pri odoslaní objednávky.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci dodá kupujúcemu zakúpený tovar v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení.

3. Ceny

Všetky ceny tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj cey web www.treningovalopta.sk sú zmluvné, vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, t.j vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.

4. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 1. platba vopred bankovým prevodom
 2. platba platobnou kartou online.


5. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá objednaný a zaplatený tovar kupujúcemu nasledujúcim spôsobom: a) zaslanie prepravnou službou.

Ak nie je doba dodania tovaru uvedená v ponuke tovaru, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od jeho zaplatenia kupujúcim.

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom:

 1. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,
 2. ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5.  

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie zásielky) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu a zaslať mu odovzdávací/škodový protokol prepravcu obsahujúci informácie o neúplnej alebo poškodenej zásielke.

6. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Na základe písomnej žiadosti kupujúceho môže predávajúci vystaviť samostatný záručný list.

 

7. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre spotrebiteľov je:

 1. 24 mesiacov na nový tovar
 2. 12 mesiacov na použitý tovar (použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol použitý a je takto označený).
 

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo pripojenom návode na použitie uvedený dátum spotreby, záručná doba skončí uplynutím dátumu spotreby.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 1 mesiac.

 

Miestom uplatnenia reklamácie je:

Zochova 16/X,811 03 Bratislava, 

email: sales@hr-cube.sk

 

Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu v autorizovanom servisnom stredisku.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa, emailová adresa a telefónne číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Predávajúci odporúča kupujúcemu zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Predávajúci alebo autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Výluky:

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté najmä:

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 3. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 5. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 6. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 7.  

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie aj v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale predávajúci zistí, že ide o vadu neodstrániteľnú). Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto doba nie je záväzná vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a ktorého vzťah s predávajúcim sa spravuje Obchodným zákonníkom.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predávajúcim zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia ihneď), ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na náhradu nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť do 45 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na svoj kontaktný e-mail. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z kúpnej ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá, reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaviť dobropis. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda do okamihu, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný e-mailom.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom:

 1. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,
 2. ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 8. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 9. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 10. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 11. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na sales@hr-cube.sk).


Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.


Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Kupujúci je po doručení tovaru povinný odskúšať jeho funkčnosť; ak chce odstúpiť od zmluvy, nesmie tovar používať. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru je kupujúci povinný s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennej“ predajni. Napríklad, zakúpené oblečenie smie kupujúci len vyskúšať, ale nesmie ho nosiť, a tovar musí vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim podnikateľom. Ak bude kupujúcemu podnikateľovi umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru, potom berie kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho podnikateľa späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu podnikateľovi prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva alebo bude zjavné, že bol tovar kupujúcim používaný, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré je potrebné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.


9. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.


Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


10. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim na základe objednávky kupujúceho a jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie zmluvy. Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu všetky požadované osobné údaje, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov).


Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo.


Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov, ak všeobecne záväzné predpisy nestanovujú dlhšiu dobu.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám, najmä prepravným spoločnostiam (kuriérom), pošte, účtovným, daňovým a právnym poradcom predávajúceho. V prípade, že tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom kontroly a pod.).


Predávajúci neprenáša ani nezamýšľa preniesť osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.


Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predávajúci nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.


Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.


Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e­mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím stranám.


Poučenie o právach kupujúceho v súvislosti so pracúvaním osobných údajov:

Právo na odvolanie súhlasu: Ak predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho s jeho súhlasom, môže kupujúci tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúcemu udelil. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

Právo na prístup: Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vydanie potvrdenia o tom, či a ak áno, aké osobné údaje kupujúceho spracúva. Na základe žiadosti kupujúceho je predávajúci povinný tieto údaje kupujúcemu poskytnúť. Ak kupujúci požiada o poskytnutie osobných údajov opakovane, môže si predávajúci vyúčtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s opakovaným poskytnutím osobných údajov kupujúcemu.


Právo na opravu a doplnenie: Ak kupujúci zistí, že jeho osobné údaje, ktoré predávajúci spracúva, sú nesprávne alebo neúplné, má právo požiadať predávajúceho o ich opravu a doplnenie.


Právo na výmaz: Ak kupujúci nechce, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje, má právo požiadať o ich výmaz. Predávajúci je povinný vymazať osobné údaje kupujúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti; to neplatí, ak predávajúci nie je povinný vymazať ich, najmä v prípade, ak ich spracúva na legitímny účel a zákonným spôsobom, t.j. v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.


Právo na obmedzenie spracúvania: V prípade, ak (i) kupujúci namieta správnosť svojich osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, (ii) spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nezákonné, (iii) osobné údaje kupujúceho už nie sú pre predávajúceho potrebné, ale potrebuje ich kupujúci na uplatnenie svojho právneho nároku alebo (iv) kupujúci namieta spracúvanie svojich osobných údajov, môže požiadať predávajúceho, aby spracovanie osobných údajov kupujúceho obmedzil.

O oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania osobných údajov kupujúceho je predávajúci povinný informovať kupujúceho, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie predávajúceho.


Právo na prenosnosť: Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho, aby osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, a ktoré predávajúci spracúva so súhlasom kupujúceho alebo na právnom základe plnenia zmluvy, pričom k ich spracúvaniu dochádza automatizovanými prostriedkami, preniesol inému prevádzkovateľovi, t.j. inému subjektu, ktorý ich bude spracúvať. Predávajúci prenesie osobné údaje inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.


Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov: V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva pri spracovaní osobných údajov, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


Predávajúci by však pred podaním takéhoto návrhu ocenil, keby sa kupujúci obrátil priamo na predávajúceho a dal mu možnosť vyriešiť situáciu k spokojnosti kupujúceho.

Právo namietať: Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to v prípade, ak k ich spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávneného záujmu predávajúceho alebo tretej strany alebo je ich spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Osobné údaje kupujúceho nesmie predávajúci ďalej spracúvať, ak nepreukáže, že jeho oprávnené

záujmy prevažujú nad právami alebo záujmami kupujúceho. Takisto má kupujúci právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak bude kupujúci namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmie predávajúci ďalej osobné údaje kupujúceho na účel priameho marketingu spracúvať.


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie sprostredkovateľského portálu môže prevádzkovateľ sprostredkovateľského portálu ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si sprostredkovateľský portál môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Sprostredkovateľský portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu sprostredkovateľského portálu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve sprostredkovateľského portálu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie sprostredkovateľského portálu nemusia byť funkčné.


11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.


Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Predávajúci bude informovať kupujúcich o zmene VOP na svojej webovej stránke www.treningovalopta.sk prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohli kupujúci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Aktualizované VOP nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke www.treningovalopta.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.11.2021.